Økonomiske konsekvenser

Hvilke konsekvenser kan jeg få ved manglende betaling? Eksempler:
Da dette varierer noe fra hvilken bank/finansinstitusjon, nevner vi her en ordinær redegjørelse.

  1. Økonomiske konsekvenser (som betyr om det legges til gebyrer og/eller om rentesatsen heves): ved manglende betaling kan det påløpe gebyr, renter  og andre omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de ulike finansinstitusjonene. For eksempel kan det påløpe et overtrekksgebyr på kr 75 og overtrekksrente (årlig) på 15 %ved mislighold. Dersom du ikke straks betaler kortutgivers kostnader på grunn av din manglende betaling, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan kortutgiver belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  2. Inndrivingpraksis: utgiver av kredittkort må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Selskapene Kredittkorttesten formidler står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo) og må være registrert i Foretaksregisteret. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kredittavtaler, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. finansavtaleloven § 3, 2. ledd. Oppstår det tvist mellom kortutgiver og kunde, kan kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Dersom du ikke straks betaler kortutgivers kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan kortutgiver belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør, forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder kortselskapet, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  3. Potensielle følger for brukernes kredittverdighet: din kredittverdighet kan svekkes om du lar innbetalinger gå til inkasso, betalingsanmerkninger og/eller statlig tvangsinndriving. Det skal nevnes at det er flere steg før tvangsinndriving settes i kraft, blant annet betalingspåminnelse og betalingspurringer (purringer medfører gebyr), samt inkasso. Om du betaler til tiden, eller i alle fall til 2. purring, sliper du bekymringer om at kredittverdigheten din svekkes. At kredittverdigheten svekkes kan resultere i dårligere betingelser på kredittprodukter som kredittkort og lån. I ytterste konsekvens med tanke på muligheten til å låne penger, kan denne muligheten fratas deg av staten (oftest midlertidig), eller de ulike kortutgiverne kan avslå alle kortsøknader fra deg. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet
  4. Retningslinjene for fornyelse: fornyelse av et kredittkort går automatisk, omtrent en måned før gyldighetsdatoen som er preget på kredittkortet utgår. Fornyelse betyr at du tilsendes ett nytt kredittkort med oppdatert gyldighetsdato, dette avløser det forrige kortet. Ordinær fornyelse er gebyrfri hos alle kredittkort som Kredittkorttesten har i sin sammenligning. Du kan reservere deg mot fornyelse ved å kontakte kortselskapet skriftlig i god tid for utfor fornyelsen sendes ut. Ved ikke ordinær fornyelse, som for eksempel at du har mistet kredittkortet, kan det påløpe gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, men noen kortselskap krever ikke gebyr for tjenesten.