Hva skjer med gjeldsregisteret?

Hva skjer med gjeldsregisteret?

Stoltenberg II Regjeringen ønsket å opprette et offentlig gjeldsregister for kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett. Et gjeldsregister kan gi kredittgivere et effektivt verktøy i på rett grunnlag å fraråde lån til dem som allerede har så mye kreditt at de ikke har mulighet til å betjene nye lån. Forslaget fra den forrige regjeringen ble kritisert av blant andre Datatilsynet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, ikke på grunn av intensjonen, men på grunn av utformingen. Dagens regjeringen Solberg meddelte Stortinget den 8. november 2013 at de trekker tilbake forslaget (proposisjonen) om offentlig gjeldsregister. Testerne AS ser at hvis et gjeldsregister skal etableres i fremtiden så er utformingen særdeles viktig.

Hvorfor kom forslaget fra Stoltenberg II Regjeringen?

Gjennom et gjeldsregister kan finansinstitusjoner få opplysning om lånesøkers gjeld. Ved at kredittgiver får tilgang til dette registeret kan lånetagers eventuelle eksisterende lån legges med i vurderingen av om personen kan tilbys kreditt uten sikkerhet. Kredittinstitusjonene kan ikke påtvinges å ta i bruk eller melde ifra til et slikt register hvis ikke en lov om gjeldsregister som pålegger dette iverksettes.

I følge den forrige regjeringens pressemelding våren 2013 ønsket regjeringen å opprette et offentlig register over gjelden til privatpersoner (kreditter) som ikke er sikret ved registrert panterett. Proposisjonen denne regjeringen fremmet gikk ut på å lovfeste at finansinstitusjonene skal rapportere inn til gjeldsregisteret. Ifølge pressemeldingen i vår hevdet datidens regjering at de hadde bestemt seg for å etablere et offentlig gjeldsregister i Brønnøysundregisteret, og sa de jobber med et lovforslag som, hvis Stortinget stemmer ja til forslaget, vil pålegge finansforetakene å gi gjeldsopplysninger til Brønnøysundregistrene. Gjeldsregisteret ble til Proposisjon 195 L (2012-2013): Endringer i tinglysningsloven mv (registrering av gjeld). Den daværende forbrukerminister (Barne-, likestillings- og inkluderingsminister) Inga Marte Thorkildsen, frontet saken og sa blant annet: «Når bankene får tilgang til kundens gjeld, kan de gjøre en bedre vurdering av om dette er gjeld som personen kan klare å håndtere. Dette kan være med på å hindre at folk får store gjeldsproblemer. […] Bankene blir dermed bedre i stand til å overholde frarådningsplikten som de har i dag».

Hva er status per november 2013?

Status per 8. november 2013 for et offentlig gjeldsregister for kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett er som følger: dagens regjering har per brev datert 8. november fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap (om såkalte proposisjoner og meldinger som ikke ble ferdigbehandlet i forrige valgperiode) meddelt at proposisjonen om registrering av gjeld fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som ble lagt frem av Regjeringen Stoltenberg II, trekkes.

Et eventuelt offentlig gjeldsregister bør inneha færre mangler

Forbrukerombudet stilte seg i 2008 negative til forslaget om gjeldsregisteret som kom fra Stoltenberg II regjeringen. Da de ikke synes det er riktig at forbrukerens personvern skal nedprioriteres for å gi bankene dette innsynet og mener registeret har liten nytteverdi. Forbrukerombudet mener vernet av ditt privatliv som forbruker må settes høyere enn hva de mener er å skjerme bankene for risiko. Også Forbrukerrådet var skeptiske til Stoltenberg II sitt forslag om offentlig gjeldsregister, fordi de mener det i praksis var en gavepakke til kredittinformasjonsbransjen, altså selskap som sorterer data på gode og dårlige kredittsøkere, samt et forslag som ikke tar nok hensyn til personvernet. Datatilsynet ga ved høringsrunden for noen år siden sitt svar som blant annet sa at det er urimelig at kredittopplysningene til alle i Norge blir registrert for å forhindre at noen havner i gjeldsfellen.

Testerne AS ser både positive og negative konsekvenser ved et gjeldsregister. Gjeldsregisterversjonen fremmet av Stoltenberg II Regjeringen ser ut til å inneha mangler i blant annet personvern. Hvis et gjeldsregister for kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett skal implementeres ved lov i samfunnet må det  ivareta flere samfunnshensyn samtidig. Spesielt hensyn til personvern, minimering av kredittinstitusjonenes risiko og den generelle økonomiske tilstanden i samfunnet.

Testerne AS ser både positive og negative sider ved et gjeldsregister. Gjeldsregisterversjonen fremmet av Stoltenberg II Regjeringen ser ut til å inneha mangler i blant annet personvern. Hvis et offentlig gjeldsregister for kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett skal implementeres ved lov i samfunnet må det  ivareta flere samfunnshensyn samtidig. Spesielt hensyn til personvern, minimering av kredittinstitusjonenes risiko og den generelle økonomiske tilstanden i samfunnet. Det som kan være positivt ved et godt gjeldsregisterer er blant annet at det blir mindre risiko for kredittytere, samt at den kan bremse opp for antall privatpersoner i gjeldskriser, og dermed hindre større samfunnsproblemer som følge av gjeldskriser. Et godt register vil også kunne gi kredittgivere et effektivt verktøy i på rett grunnlag å fraråde lån til dem som allerede har så mye kreditt at de ikke har mulighet til å betjene nye lån (noe som allerede er en lovpålagt plikt etter finansavtaleloven paragraf 47). Dermed kan et godt offentlig gjeldsregister for kreditt som ikke er sikret ved registrert panterett ha positive effekter for både markedet og samfunnet som helhet.

Kilder:
Regjeringen.no, 11.11.2013, Nyhet: Proposisjoner og meldinger som trekkes
Forbrukerrådet.no, 4.10.2013, Tafatt forslag til gjeldsregister
Regjeringen.no, 26.4.2013, Pressemelding: Offentlig gjeldsregister skal forhindre gjeldsproblemer
Forbrukerombudet.no, 26.4.2013, Ønsker ikke gjeldsregister i Norge
Regjeringen.no, 30.07.2008, Høringsnotat fra Datatilsynet