Hva bruker nordmenn pengene på?

Hva bruker nordmenn pengene på?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget deres forbruksundersøkelse for 2012 som viser hvor mye penger private norske husholdninger bruker på ulike varer og tjenester. Undersøkelsen viser forholdsvis liten endring i forbruksmønsteret fra 2009, men realøkningen er på 5,7 prosent. Husholdningene bruker fortsatt mest penger på kategorien bolig, lys og brensel, og nest mest på transportutgifter. Fem av ti kroner går til disse to områdene. Og siden 1950-tallet har vekst i totalforbruket vært enorm.

Fem av ti kroner til boligrelaterte utgifter og transport

I gjennomsnitt brukte private husholdninger 436 000 kroner på varer og tjenester i 2012, sett ut ifra et historisk tilbakeblikk brukte norske husholdninger i 1958 omregnet i 2012-kroner kun 129 000 kroner. I 2012 gikk i snitt over 135 000 kroner av forbruket til boligrelaterte utgifter.

Forbruksutgift per husholdning etter vare- og tjenestegruppe:

  • Bolig, lys og brensel: 31 %
  • Transport: 19 %
  • Matvarer og alkoholfrie drikkevarer: 12 %
  • Kultur og fritid: 10 %
  • Klær og sko: 4 %
  • Restaurant- og hotelltjenester: 3,6 %
  • Andre varer og tjenester: 20,4 %

Mest på bolig, lys og brensel

Tre av ti kroner går til denne kategorien. Boligrelaterte utgifter er altså den største utgiftsposten, hvor hver husholdning i snitt bruker 135 160 kroner. Det er disse utgiftene som har økt mest siden 2000, med omlag fem prosent frem til 2012 (målt i andel av total forbruksutgift). Men etter 2009 har denne utgiftsposten flatet ut, og i snitt har ikke husholdningene brukt mer penger på boligrelaterte utgifter de siste tre årene.

Og nest mest på…

Transport bruker norske husholdninger nest mest penger på. 19 prosent som tilsvarer 82 000 kroner var hva husholdningene brukte i gjennomsnitt.

51 000 kroner til mat og alkoholfri drikke

Norske husholdninger har brukt omtrent like mye på mat og alkoholfrie drikkevarer fra og med tusenårsskiftet til 2012. Det betyr 12 prosent av forbruket.

En av ti kroner til kultur og fritid

Dette er en nedgang sammenlignet med perioden 2000 frem til 2009, hvor det lå på 12-13 prosent. Men sett fra 50-tallet er det en vekst.

Hvor i landet er forbruksveksten størst?

Det kan leses mye ut av SSBs forbruksundersøkelse, blant annet hvor i landet den samlede forbruksveksten er størst. Den sterkeste forbruksveksten på 2000-tallet har vært på Vestlandet, samt på Sørlandet, nærmere bestemt Agder og Rogaland.

By i forhold til bygd

Bor du i spredtbygd strøk går i snitt 24 % av forbruket ditt til transportutgifter, som tilsvarer nesten 100 000 kroner i året. Hvor husholdningen derimot i storbyene Oslo, Bergen og Trondheim bruker kun 16 %. Utviklingen siden 2000 viser større geografiske forskjeller, og sammenlignet med resten av landet er det husholdningene i storbyene som brukte lavest andel av sitt forbruk på utgiftene.

Til boligrelaterte utgifter er det derimot beboere i storbyene som har den største utgiften. I snitt er den 35 prosent i Oslo, Bergen og Trondheim, som er 8 prosent høyere i forhold til spredtbygde strøk. Også her er forskjellen mellom by og bygd økende. Samlet sett bruker husholdninger i spredtbygde strøk mindre penger på boligrelaterte utgifter, og merutgifter til transport blir mer enn oppveiet av disse lavere utgiftene til bolig, lys og brensel. Forbrukerne i storbyene hadde i snitt nesten 20 000 kroner mer i utgifter samlet sett på disse to utgiftsområdene. Husholdningenes forbruk er ifølge SSB først og fremst bestemt av inntekt og låneopptak. De geografiske variasjoner i totalt forbruk er i stor grad en konsekvens av geografiske forskjeller i inntektsnivå.

Fra den første landsomfattende forbruksundersøkelsen på 50-tallet har vi hatt en enorm forbruksvekst i Norge. Utgiftsandelen målt i 2012-koner til mat, alkoholfrie drikkevarer, klær og sko er blitt betydelig redusert. Dette har bidratt til å gi større rom for husholdningene til å bruke mer penger på blant annet bolig, lys og brensel, transport, i tillegg til kultur og fritid. Som er de områdene som har vokst mest siden 50-tallet, selv om boligrelaterte forbruk har flatet ut de siste tre årene. Det at fem av ti kroner i norske husholdningers forbruk går til boligrelaterte utgifter og transport gir en godt bilde av hva norske husholdninger bruker mest penger på.